Tools

Siemens NorgeSiemens Norge

Bruksvilkår

(Gjelder fra august 2003)

1.

Omfang

1.1

Bruk av nettstedet, "Siemens' nettsted", som stilles til rådighet av Siemens Aktiengesellschaft og/eller dets datterselskaper ("Siemens"), er underlagt disse Bruksvilkårene. Bruksvilkårene kan endres, modifiseres eller erstattes av andre vilkår, for eksempel for kjøp av produkter og tjenester. Ved innlogging eller, dersom innlogging ikke kreves, ved tilgang til eller bruk av Siemens' nettsted, godkjenner Bruker gjeldende versjon av Bruksvilkårene.

1.2

Hvis Bruker benytter Siemens' nettsted i egenskap av foretak, dvs. at Bruker ikke opptrer for formål som ligger utenfor sin bransje, virksomhet eller yrke eller for en offentlig organisasjon, kommer § 312e 1. ledd, 1 setning nr. 1-3 av tysk tvistemålslov ikke til anvendelse.

2.

Tjenester

2.1

Siemens' nettsted inneholder spesifikke opplysninger og programvare samt eventuell tilhørende dokumentasjon, til gjennomsyn eller nedlasting.

2.2

Siemens kan til enhver tid helt eller delvis innstille drift av nettstedet. På bakgrunn av internettets og datasystemenes beskaffenhet, påtar Siemens seg ikke ansvar for at Siemens' nettsted skal være tilgjengelig hele tiden.

3.

Registrering, passord

3.1

Noen av sidene på Siemens' nettsted kan være passordbeskyttet. For trygge og sikre forretningstransaksjoner, kan bare registrerte brukere få tilgang til disse sidene. Siemens forbeholder seg rett til å nekte å registrere enhver bruker. Siemens forbeholder seg især rett til å avgjøre at enkelte sider, som tidligere var fritt tilgjengelige, blir underlagt registrering. Siemens kan til enhver tid, uten å oppgi grunnen, nekte Bruker tilgang til passordbeskyttede områder ved å sperre Brukerdata (definert nedenfor), dersom Bruker

- Oppgir falske opplysninger ved registrering;
- Bryter Bruksvilkårene eller forsømmer sin plikt til å utvise varsomhet i sin omgang med Brukerdata;
- Bryter gjeldende lov ved tilgang til eller bruk av Siemens' nettsted; eller
- Ikke har brukt Siemens' nettsted i en lengre periode.

3.2

Ved registrering må Bruker oppgi nøyaktige opplysninger og, dersom disse opplysningene endres over tid, må de oppdateres (så langt mulig på nettet) uten ugrunnet opphold. Bruker skal sørge for at e-postadressen oppgitt til Siemens til enhver tid er oppdatert og at Bruker kan kontaktes på denne adressen.

3.3

Etter registrering vil Bruker få en tilgangskode som består av en Bruker-ID og et passord ("Brukerdata"). Ved første tilgang, skal Bruker umiddelbart endre passordet mottatt fra Siemens til et passord som bare Bruker kjenner til. Brukerdata gjør det mulig for Bruker å se eller endre sine data eller eventuelt trekke tilbake samtykke til databehandling.

3.4

Bruker skal sørge for at Brukerdata ikke blir gjort tilgjengelig for tredjepart og er ansvarlig for alle transaksjoner og annen virksomhet som skjer ved bruk av Brukerdata. Etter hver tilgang til internett, skal Bruker logge seg ut fra passordbeskyttede nettsteder. Hvis og i den grad Bruker blir klar over at en tredjepart misbruker hans/hennes Brukerdata, skal Bruker varsle Siemens om dette uten ugrunnet opphold, skriftlig eller eventuelt på e-post.

3.5

Etter å ha mottatt varsel i henhold til punkt 3.4, skal Siemens sperre tilgang til det passordbeskyttede området med Brukerdata. Brukers tilgang vil kun bli mulig på nytt etter ved Brukers ansøkning til Siemens eller ved ny registrering.

3.6

Bruker kan til enhver tid skriftlig be om at registreringen blir slettet, forutsatt at slik sletting ikke bryter med behørig oppfyllelse av kontraktsmessige forhold. I dette tilfellet vil Siemens fjerne alle Brukerdata og andre lagrede personlige og identifiserbare opplysninger om Bruker så snart slike opplysninger ikke lenger er nødvendige.

4.

Bruksrett til opplysninger, programvare og dokumentasjon

4.1

Bruk av opplysninger, programvare og dokumentasjon som gjøres tilgjengelig på eller gjennom Siemens' nettsted er underlagt Bruksvilkårene eller, ved oppdatering av opplysninger, programvare eller dokumentasjon, gjeldende lisensvilkår tidligere avtalt med Siemens. Lisensvilkår som er særskilt avtalt går foran Bruksvilkårene.

4.2

Siemens gir Bruker en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, som ikke kan underlisensieres, til å bruke opplysningene, programvaren og dokumentasjonen som gjøres tilgjengelig for Bruker på eller gjennom Siemens' nettsted i den utstrekning dette er avtalt eller, dersom det ikke foreligger en avtale, for formål fastlagt av Siemens da nettstedet ble gjort tilgjengelig.

4.3

Programvaren skal gjøres tilgjengelig gratis i objektkode. Dette innebærer ingen rett til å kreve å kreve utlevering av kildekoden. Dette gjelder ikke for kildekoder knyttet til programvare med åpen kilde, og lisensvilkårene for slik programvare går foran Bruksvilkårene når programvaren med åpen kilde overføres og lisensvilkårene krever at kildekoden gjøres tilgjengelig. I dette tilfellet skal Siemens gjøre kildekoden tilgjengelig mot dekning av utgiftene.

4.4

Bruker kan ikke distribuere opplysninger, programvare og dokumentasjon til tredjepart, leie ut eller gjøre ovennevnte tilgjengelig på noen annen måte. Med mindre annet er bestemt i preseptorisk lov, kan Bruker ikke endre programvaren eller dokumentasjonen og skal heller ikke ta fra hverandre, foreta omvendt utvikling av eller dekompilere programvaren eller skille ut noen del av den. Bruker kan ta en sikkerhetskopi av programvaren om nødvendig for å sikre videre bruk i samsvar med Bruksvilkårene.

4.5

Opplysningene, programvaren og dokumentasjonen er beskyttet av opphavslov, internasjonale avtaler om opphavsrett og andre lover og konvensjoner knyttet til immaterielle rettigheter. Bruker skal overholde slik lovgivning og skal især ikke endre, skjule eller fjerne noen alfanummeriske koder, merker eller opphavsrettslige varsler verken fra opplysningene, programvaren eller dokumentasjonen eller eventuelle kopier av samme.

4.6

§§ 69a og følgende av tysk lov om opphavsrett berøres for ikke av dette.

5.

Immaterielle rettigheter

5.1

Uansett bestemmelsene i punkt 4 i Brukervilkårene, kan opplysninger, varemerker og annet innhold på nettstedet ikke endres, kopieres, reproduseres, selges, leies ut, brukes, suppleres eller brukes på annen måten uten skriftlig forhåndssamtykke fra Siemens.

5.2

Bortsett fra bruksretter og andre rettigheter som innvilges herved, gis Bruker ingen andre rettigheter og heller ingen underforståtte forpliktelser som innebærer at Bruker skal innvilges andre rettigheter. Alle patentrettigheter og lisenser er uttrykkelig unntatt.

6.

Brukers forpliktelser

6.1

6.2


Bruker skal ikke, ved tilgang til eller bruk av Siemens' nettsted:

- Skade andre personer, især mindreårige, eller krenke deres personlige rettigheter;
- Bryte offentlig moral i sin bruk av nettstedet;
- Bryte immaterielle rettigheter eller annen eiendomsrett;
- Opplaste innhold som inneholder et virus, en såkalt trojansk hest eller andre programmer som kan skade data;
- Overføre, lagre eller opplaste lenker eller innhold som Bruker ikke har rett til, især der slike lenker eller slikt innhold bryter med taushetsplikt eller er ulovlig, eller
- Distribuere reklame eller frittløpende e-poster (såkalt søppelpost) eller uriktige varsler om virus, mangler eller liknende materiale og Brukeren skal ikke oppfordre til eller be om deltakelse i lotterier, "snøballsystemer", kjedebrev, pyramidespill eller lignende virksomhet.

Siemens kan til enhver tid sperre tilgang til nettstedet, især hvis Bruker bryter noen av forpliktelsene som følger av Bruksvilkårene.

7.

Lenker
Siemens' nettsted kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Siemens har intet ansvar for innholdet på slike nettsider og gir ingen tilsikringer om eller tilslutning til slike nettsider eller deres innhold, ettersom Siemens ikke kontrollerer opplysningene på slike nettsider og derfor ikke er ansvarlig for opplysningene som gis på dem. Bruk av slike nettsider er ene og alene for Brukers risiko.

8.

Ansvar for retts- eller kvalitetsmangler

8.1

Så fremt opplysninger, programvare eller dokumentasjon gjøres tilgengelig gratis, er Siemens fritatt for ansvar for retts- eller kvalitetsmangler ved opplysningene, programvaren eller dokumentasjonen, især med hensyn til riktighet, feilfrihet, eventuelle krav eller tredjeparts rettigheter, fullstendighet og/eller egnethet for et bestemt formål, med unntak av forhold som innebærer forsettlig handling eller bedrageri.

8.2

Opplysningene på Siemens' nettsted kan inneholde spesifikasjoner eller generelle beskrivelser knyttet til enkeltprodukters tekniske potensial, som muligens ikke vil være tilgjengelig i visse tilfeller (for eksempel på grunn av produktendringer). De ytelser som kreves av et produkt må derfor avtales i hvert tilfelle på kjøpstidspunktet.

9.

Annet ansvar, viruser

9.1

Siemens' ansvar for kvalitets- og rettsmangler er underlagt bestemmelsene i punkt 8 i Bruksvilkårene. For øvrig er Siemens unntatt for ytterligere ansvar med mindre det er fastsatt ved lov, for eksempel produktansvarsloven, eller ved forsettlig handling, grov uaktsomhet, personskade eller død, unnlatelse av å oppfylle garanterte egenskaper, bedragersk fortielse vedrørende en mangel eller ved brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser. Erstatning ved brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er begrenset til kontraktstypisk, påregnelig skade, dersom det ikke foreligger forsettlig handling eller grov uaktsomhet.

9.2

Selv om Siemens bestreber seg på å holde Siemens' nettsted fritt for viruser, kan ikke Siemens garantere at nettstedet er virusfritt. Bruker må for egen skyld sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og bruke virusskanner før nedlasting av opplysninger, programvare eller dokumentasjon.

9.3

Punkt 9.1 og 9.2 innebærer ingen endringer i bevisbyrden til skade for Bruker.

10.

Eksportkontroll

10.1

Utførsel av visse opplysninger, programvare og dokumentasjon kan, for eksempel på grunn av sin natur, tiltenkt bruk eller endelig mottakssted, være underlagt eksporttillatelse. Bruker må strengt overholde eksportbestemmelser som gjelder for opplysninger, programvare og dokumentasjon, især de som gjelder for EU, hvert enkelt EU-land og USA. Siemens skal merke opplysningene, programvaren og dokumentasjons i samsvar med tyske lister for eksportkontroll, samt de som gjelder for EU og USAs "Commerce Control List".

10.2

Bruker skal især undersøke og kontrollere at

- Opplysningene, programvaren og dokumentasjonen ikke brukes for noe formål knyttet til krigsmateriell, kjerneteknologi eller våpen;
- Ingen bedrifter eller personer oppført på den amerikanske Denied Persons List (DPL) mottar varer, programvare eller teknologi av amerikansk opprinnelse;
- Ingen bedrifter eller personer navngitt i den amerikanske Warning List, U.S. Entity List eller U.S. Specially Designated National List mottar gjenstander av amerikansk opprinnelse uten lisens; og
- Ingen bedrifter eller personer navngitt i Specially Designated Terrorist List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List eller i EUs Terrorists List mottar varer;
- Ingen leveranser skjer til militære mottakere:
- De tyske myndighetenes respektive forskrifter om tidlig varsling overholdes.

Tilgang til programvare, dokumentasjon og opplysninger på Siemens' nettsted kan bare skje hvis slik tilgang er i overensstemmelse med ovennevnte undersøkelser og garantier. Dersom Bruker ikke retter seg etter ovennevnte, har Siemens ingen oppfyllelsesplikt.

10.3

Siemens skal, på anmodning, opplyse Bruker om aktuelle kontaktpunkter for ytterligere opplysninger.

11.

Datavern For innhenting, bruk og behandling av Brukers identifiserbare personopplysninger, skal Siemens rette seg etter gjeldende datavernlovgivning og Siemens retningslinjer for data- og personvern ved bruk av nettstedet, som er tilgjengelige i en lenke på Siemens' nettsted og/eller på www.siemens.com.

12.

Tilleggsavtaler, verneting, lovvalg

12.1

Eventuelle tilleggsavtaler må være i skriftlig form.

12.2

Verneting er München dersom Bruker er forretningsmann i henhold til tysk handelslov (Handelsgesetzbuch).

12.3

De enkelte sidene på Siemens' nettsted drives og administreres av Siemens Aktiengesellschaft og/eller dets datterselskaper. Sidene er i overensstemmelse med gjeldende lov i det land der det ansvarlige selskapet har sitt hovedkontor. Siemens tar ikke ansvar for at opplysningene, programvaren og/eller dokumentasjonen på Siemens' nettsted er egnet eller tilgjengelig for gjennomsyn eller nedlasting på steder utenfor landet. Hvis Brukere får tilgang til Siemens' nettsted fra et annet land, er de ene og alene ansvarlig for oppfyllelse av gjeldende lokale lover. Tilgang til opplysninger, programvare og/eller dokumentasjon på Siemens' nettsted fra et land der slikt innhold er ulovlig er ikke tillatt. I dette tilfelle og hvis Bruker ønsker å inngå forretningsforbindelser med Siemens, må Bruker ta kontakt med Siemens' representant i det aktuelle landet.

12.4

Bruksvilkårene er underlagt - og eventuelle konflikter som oppstår fra eller i forbindelse med Bruksvilkårene eller deres innhold skal løses i samsvar med - tysk lov, med unntak av bestemmelser om lovkonflikt. Anvendelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) av 11. april 1980 gjelder ikke.